Category 90. Hình T.B. Tháng 10 và 11 Núi Rushmore.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11-2016: SOUTH DAKOTA: ĐÀI TƯỞNG NIỆM NÚI RUSHMORE.

  Xem USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NÚI RUSHMORE ở Categories Du Lịch.