Category Dịch Đồng ĐS 3 Hà Đồ Trên Trống Ngọc Lũ I.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (3): HÀ ĐỒ TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (3) HÀ ĐỒ TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. Như đã biết, trống đồng nòng nọc (âm dương) Ngọc Lũ I diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh, diễn tả một loại dịch đồng Đông Sơn là Dịch Đồng […]