Category Việt Dịch (7):CCC: Hậu Thiên bát quái Kì Dương Vương.

VIỆT DỊCH (7): VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vao tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (7)  VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 2) HẬU THIÊN BÁT QUÁI KÌ DƯƠNG VƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang  Dịch Chi Chi Chành Chành và Hậu Thiên Bát Quái. Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư […]