Category 17. Hình T.B. Tháng 8-2010 Ảnh Không Lời

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8, 2010: ẢNH KHÔNG LỜI.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8, 2010. ẢNH KHÔNG LỜI. Ảnh không lời. (chụp tại vườn Bảo Tàng Viện Rafael Larco, Lima, Peru). Xem bài viết KẺ SĨ để hiểu tại sao tác giả cười toe toét!