Category 87. Hình T.B. Tháng 7-2016 Dalai Lama.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2016: MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA Ở LITTLE SAIGON, WESTMINSTER CALIFORNIA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2016. MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA Ở LITTLE SAIGON, WESTMINSTER CALIFORNIA. (Xem  MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA Ở LITTLE SAIGON, WESTMINSTER CALIFORNIA ở Categories TRUYỆN NGẮN và TẠP VĂN).