Category Dịch Đồng ĐS 2 Dịch Sử Truyền Thuyết Việt Ngọc Lũ I

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐỒNG SƠN (2): VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT TRÊN TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ I.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (2) NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG. DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN NGỌC LŨ I QUA DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT VIỆT. Nguyễn Xuân Quang Bài viết này cho thấy trống Ngọc Lũ I là một chương diễn tả […]