Category Video Phân Loại Trống Đồng Đông Sơn

VIDEO PHÂN LOẠI TRỐNG ĐỒNG CỦA NGUYỄN XUÂN QUANG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CHƯƠNG TRÌNH TV TINH HOA ĐẠI TỘC VIỆT. Xin mời xem một mẫu (sample) của chương trình Tinh Hoa Đại Tộc Việt trên hệ thống truyền hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services). VBS có hai hệ thống vệ tinh thế giới và thuật số (digital) […]