Category Campuchia: Hình Khủng Long Angkor Thom.

HÌNH KHỦNG LONG Ở ANGKOR THOM, CAMPUCHIA.

HÌNH KHỦNG LONG Ở ANGKOR THOM, CAMPUCHIA. (Xem Hình Tiêu Biểu Tháng 9-2015 ở Categories số 77)