Category Galapagos Nơi Thiên Nhiên 1

GALAPAGOS, NƠI THIÊN NHIÊN CÓ QUYỀN THIÊN NHIÊN (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). QUẦN ĐẢO GALAPAGOS, NƠI THIÊN NHIÊN CÓ QUYỀN CỦA THIÊN NHIÊN (Right of Nature). (phần 1). Nguyễn Xuân Quang   Quần đảo Galapagos là một trong bốn hạt (provinces) của Ecuador: hạt đảo Galapagos, hạt Duyên Hải (Coast), hạt núi Andes và hạt Amazonia. Ecuador […]