Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 7 Từ Chữ T.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ HAI NỌC QUE (7): TỪ CHỮ T.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 7) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP: TỪ CHỮ T. Như đã nói ở trên, ngoài dạng dính chập lại thành một, hai nọc que kết hợp lại còn có thể […]