Category 74. Hình T. B. Tháng 6 2015 Alaska Trắng.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2015 ALASKA TRẮNG.

(*Nếu cần bầm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2015. ALASKA TRẮNG. Ngồi đối diện băng hà Taku, Juneau, Alaska, làm thơ. * ALASKA TRẮNG Yêu em trắng dải băng hà, Băng hà Mendenhall, Juneau, Alaska. Trắng từ thiên cổ, trắng già muôn năm. Bình nguyên băng tuyết Juneau […]