Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 1

TRỐNG TỘC LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG PHÚ XUYÊN, TRỐNG TỘC  LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG.   (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Xin tóm lược: Trống nhóm thái dương diễn tả trọn vẹn tất cả các khuôn mặt ứng với các gia kỳ của vũ trụ tạo sinh gồm […]