Category Chữ Nòng Nọc Từ Chấm-Hai Vòng Tròn (1).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM (phần 1).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG IV B. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm đặc và hai chữ nòng) nên nghiêng nhiều […]