Category Đồ Chó Đ… (Thơ Chữ Nghĩa)

ĐỒ CHÓ Đ… (Thơ Chữ Nghĩa)

Thơ Chữ Nghĩa Bài này làm theo cách các vần cuối của câu thơ viết tắt bằng các mẫu tự, phát âm theo cách học đánh vần hiện nay như đ là đờ, c là cờ, l là lờ. Vì một chữ viết tắt có nhiều nghĩa, thông thường lấy theo nghĩa phổ thông nhưng […]