Category USA: Bang MIssouri Mươi Điều…

TIỂU BANG MISSOURI MƯƠI ĐIỀU…

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TIỂU BANG MISSOURI MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang 1. Tổng Quát Tiểu bang Missouri (MO) ở miền Trung Tây Hoa Kỳ gồm 114 quận và một thành phố độc lập là St Louis. Bản đồ các tiểu bang Hoa Kỳ (nguồn: funny-pictures.picphotos.net).   Cờ Missouri […]