Category Trống Ánh Sáng Âm

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ ÁNH SÁNG ÂM NÒNG VÒNG ÁNH SÁNG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ ÁNH SÁNG ÂM NÒNG VÒNG ÁNH SÁNG. Nguyễn Xuân Quang Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết sự phân loại […]