Category Trống Đồng: Đồng Bào Trên Tr. N.L I (1)

HÌNH ẢNH “ĐỒNG BÀO” TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (kỳ 1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).       Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) Đông Nam Á.   HÌNH ẢNH “ĐỒNG BÀO” TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC NGỌC LŨ I.                                                        Phần 1                                                                  Nguyễn Xuân Quang     Ngữ Vựng .Nòng nọc là hai từ nôm […]