Category Chinh Phục Giáo Jainism ở Khajuraho, Ấn Độ

CHINH PHỤC GIÁO JAINISM Ở KHAJURAHO, ẤN ĐỘ.

CHINH PHỤC GIÁO JAINISM Ở KHAJURAHO, ẤN ĐỘ. Nguyễn Xuân Quang (xem bài viết ẤN ĐỘ:  ĐỀN JAIN GIÁO Ở KHAJURAHO ở Categories Du Lịch).