Category Nõ Hareubang và Tổ Hùng

SỰ LIÊN HỆ GIỮA THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN VÀ TỔ HÙNG VIỆT NAM.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN VÀ TỔ HÙNG VIỆT NAM. Nguyễn Xuân Quang Dân ở đảo Tế Châu (Teju), Nam Hàm có các vị thần tổ (ancestors) có tên là hareubang có hình người dương […]