Category 7. Hình T.B. Tháng 10-09 Nhãn Hưng Yên Trong Vườn Nhà

7. Hình T.B. Tháng Mười 09.

THÁNG MƯỜI 2009. Một chút hương quê Hưng Yên trong vườn nhà ở Anaheim Hills, California, USA.