Category Trống Đồng: Đồng Bào Trên Tr. N.L.I (2)

HÌNH ẢNH “ĐỒNG BÀO” TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC NGỌC LŨ I kỳ 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).    Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) Đông Nam Á.   HÌNH ẢNH “ĐỒNG BÀO” TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC NGỌC LŨ I. Phần 2 (tiếp theo và hết)                                        Nguyễn Xuân Quang     .Thiên Chúa giáo -Thiên Chúa giáo La […]