Category Pháp: Normandy, ‘Ngày Dài Nhất’.

NORMANDY: ‘NGÀY DÀI NHẤT’.

NORMANDY: ‘NGÀY DÀI NHẤT’.   Xem Hình Tiểu Biểu Tháng 12, 2014 ở Categories Hình Ảnh, số 68.