Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 6 Dính Chập.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE II (6): KẾT HỢP DÍNH CHẬP LẠI THÀNH MỘT.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 6) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. Hai nọc que kết hợp lại có thể ở dạng dính chập lại làm một hay ở dạng tạo ra các từ khác như chữ nọc mũi mác , […]