Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Vòng Tròn 6

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO, Phần 7 (hết): TRÊN TRỐNG ĐỒNG

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 6) TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN Nguyễn Xuân Quang Tất cả các khuôn mặt và ý […]