Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 2

TRỐNG ĐỒNG KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN (phần 2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   NHÁNH TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NỌC DƯƠNG VIÊM ĐẾ. Người tộc lửa, chim mỏ cắt ngành mặt trời thái dương Nọc Viêm Đế trên trống Quảng Xương. TRỒNG ĐỒNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG  PHÚ XUYÊN. (phần 2) Nguyễn Xuân Quang   Hươu sừng […]