Category Trống Đồng là Trống Nòng Nọc 2

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG NÒNG NỌC

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI RA MẮT SÁCH GĐTĐ ĐNA TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (2) Nguyễn Xuân Quang    (Phần 2 bài nói chuyện trong buổi ra mắt sách Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á […]