Category 27. Hình T. B. Tháng 6-2011 Chữ Cổ Dongba, Lệ Giang Nam Trung Hoa

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG SÁU, 2011: CHỮ VẼ HÌNH (Pictographs) DONGBA CỦA NGƯỜI NAXI, LỆ GIANG, VÂN NAM.

    HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG SÁU – 2011.  CHỮ VẼ HÌNH HAY HÌNH TỰ (pictographs) CỦA PHÁP SƯ DONGBA, TỘC NAXI Ở LỆ GIANG, VÂN NAM, TRUNG QUỐC.   Hình tự do một pháp sư Dongba viết tặng tác giả. Hình tự Dongba là một thứ chữ vẽ hình “sống” duy nhất còn dùng […]