Category Dịch Đồng ĐS 9 Dịch Đồng Nhóm Hữu Chung

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (9): DỊCH ĐỒNG NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH HỮU CHUNG.

(*NẾU CẦN BẤM HAI LẦN VÀO TỰA BÀI ĐỂ MỞ BÀI). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (9) DỊCH ĐỒNG NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH HỮU CHUNG. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THIẾU DƯƠNG NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang B. Nhánh Nọc Âm Thái Dương 1. Dịch Nhánh Chấn-Đoài Hữu Chung. Trống Hữu Chung là trống […]