Category Marốc: Niềm Hãnh Diện Việt ở Marốc

MỘT NIỀM KIÊU HÃNH VIỆT Ở MARỐC

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   MỘT NIỀM HÃNH DIỆN VIỆT Ở MA RỐC.  Nguyễn Xuân Quang Sau thế chiến thứ II, quốc vương Sidi Muhammad đòi độc lập. Ông bị Pháp truất phế và đưa đi đầy ở Madagascar vào năm 1953. Năm 1954, Pháp thua trận ở Việt Nam. […]