Category Trống Văn Lang Miếu Môn 4

TRỐNG VĂN LANG MIẾU MÔN I (phần 4).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG VĂN LANG NHÁNH LẠC VIỆT MIẾU MÔN I.  (phần 4) Nguyễn Xuân Quang  Trống Trống Miếu Môn I (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). b.   Đất âm  .Vành cò bay Kế đến là vành có 16 hình cò bay. […]