Category Jordan Petra Thành Phố Hồng Một Kỳ Quan Thế Giới 2 hết.

JORDAN: PETRA, THÀNH PHỐ HỒNG, MỘT KỲ QUAN THẾ GIỚI MỚI (phần 2 và hết).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  JORDAN: PETRA, THÀNH PHỐ HỒNG, MỘT KỲ QUAN THẾ GIỚI MỚI. (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang Đứng chết trân như hóa đá một hồi lâu với Cung Điện Kho Tàng của Thành phố Đá Petra. Cả mặt tiền cung điện uy nghi […]