Category Làng Vạc 2 Hùng Kì

TRỐNG HÙNG KÌ LÀNG VẠC II

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG TỘC HÙNG KÌ NHÁNH NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG LÀNG VẠC II. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI TIA SÁNG KHẢM. Nguyễn Xuân Quang Chúng ta đã giải đọc các nhóm trống mặt trời có 14 nọc tia sáng thái dương lửa (II) của nòng âm […]