Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 3.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (Phần 3).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III  NỌC QUE. C. TỪ HAI NỌC QUE . (Two Rod Word). (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang -Tam Thế. Tứ tượng dương liên tác với tứ tượng âm sinh ra tam thế. Cổng đền, miếu Việt Nam thường làm theo cấu trúc tam thế. Ví dụ: .Cổng […]