Category Dịch Đồng ĐS 6 Dịch Đồng Sông Đà.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (6): DỊCH ĐỒNG SÔNG ĐÀ.

DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (6) DỊCH ĐỒNG SÔNG ĐÀ. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG Nguyễn Xuân Quang Trống Sông Đà cùng nhóm trống lửa thái dương Càn có mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhánh nọc dương thái dương vì có sự hiện diện của hai vành nọc […]