Category 72. Hình T.B. Tháng 4-2015: Singapore Mươi Điều.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2015: SINGAPORE, MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐẢO QUỐC TUYỆT DIỆU CỦA ÔNG LÝ QUANG DIỆU.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2015: SINGAPORE, MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐẢO QUỐC TUYỆT DIỆU CỦA ÔNG LÝ QUANG DIỆU. Nguyễn Xuân Quang (Xem Singapore: Mươi Điều về Đảo Quốc Tuyệt Diệu của Ông Lý Quang Diệu ở Categories Du Lịch).