VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (3): HÀ ĐỒ TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN

(3)

HÀ ĐỒ TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I.

Như đã biết, trống đồng nòng nọc (âm dương) Ngọc Lũ I diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh, diễn tả một loại dịch đồng Đông Sơn là Dịch Đồng Sử Truyền Thuyết Việt, như thế trống có một khuôn mặt Hà đồ là điều có thể, là điều thuần lý.

Các nhà dịch học Hoa Hạ cho rằng Phục Hy nhìn những xoáy trên lưng con long mã trên sông Hoàng Hà mà nghĩ ra Hà đồ. Ngài dựa vào Hà đồ tạo ra đồ hình Tiên Thiên bái quái Phục Hy.

Thật ra như đã biết rõ qua bài viết Hà Đồ Chi Chi Chành Chành, Hà đồ Phục Hy là Hà đồ Hậu Thiên, thế gian vì có hai số trục là 5-10 Li-Khảm. Khuôn mặt chính của Hà đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Li Khảm thế gian mang tính chủ. Như đã biết, dịch Hoa hạ là dịch muộn.

Bây giờ ta đi tìm Hà đồ trên trống đồng nòng nọc (âm dương) Ngọc Lũ I.

clip_image002

Mặt trống trống Ngọc Lũ I.

Hà đồ trống Ngọc Lũ I cũng như tất cả các Hà đồ trên các trống đồng khác của đại tộc Đông Sơn đều ở dạng vòng tròn vì mặt trống hình tròn.

Xin nhắc lại một chút về Hà đồ tròn.

Hà đồ tròn gồm các con số nằm trong ba vòng tròn ứng với tam thế.

clip_image003clip_image005

Hà Đồ tròn (nguồn: vietnamvanhien.net)

Như thế, ta thấy rõ như ban ngày, Hà đồ tròn là một thứ mandala tròn. Nhìn chung chung thì mandala là các đồ hình thể hiện một dạng thức hình học của vũ trụ hay của bản thể con người (vì con người là tiểu vũ trụ). Hãy lấy một vài mandala tròn Vũ Trụ Tạo Sinh để soi sáng Hà đồ tròn.

Mandala tròn của Phật giáo Tây Tạng:

clip_image006

Mandala vòng tròn Tây Tạng, thế kỷ 18 (nguồn phase.com).

Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh:

clip_image007

Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Đàn mang hình ảnh Núi Vũ Trụ, ở tâm có một đĩa tròn diễn tả tâm trục thế giới và ba tầng tròn diễn tả tam thế.

clip_image008

Tác giả đứng trên đĩa tròn diễn tả tâm trục thế giới (và cũng mang hình ảnh tâm vũ trụ) thông thương tam thế. Đây chính là chỗ các vua Trung Quốc ngày trước đứng để dâng các lời cầu xin, khấn nguyện cho quốc thái dân an và dâng các lễ vật tới tam thế. Đây chính là vòng trong cùng 5-10 diễn tả trục thế giới trên Hà đồ. Còn ba tầng vòng tròn diễn tả tam thế ứng với ba vành, vòng trên Hà đồ.

Tất cả mặt trống đồng Đông Sơn diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh đều là một thứ mandala tròn.

Vì trống Ngọc Lũ I là trống thế gian có mặt trời với số nọc tia sáng lớn hơn 8 của ngành Nọc Việt dương thái dương có Kì Việt mang tính chủ nên Hà đồ Ngọc Lũ I là Hà đồ thế gian có số trục 5-10 Li-Khảm mang tính chủ.

Bây giờ ta đi vào chi tiết.

clip_image005[1]

.Vành hay vòng trong cùng là trục thế giới của Hà đồ tròn ứng với thượng thế ở tâm trống trên đỉnh trục thế giới.

Vành này ở Hà đồ thế gian có hai số trục ở giữa trục thế giới là 5-10, Li-Khảm. Đối chiếu với trống thế gian Ngọc Lũ I có mặt trới 14 nọc tia sáng là trống nhánh Nọc Lửa thái dương Càn thế gian có Li đội lốt Càn mang tính chủ. Li có số biểu là số 5 và có thú biểu là hươu sừng ta cũng thấy ăn khớp với Hà đồ thế gian có số trục 5-10 trăm phần trăm.

Như đã biết ở bài Dịch Sử Truyền Thuyết Việt

Như đã biết, trên Trống Đồng Ngọc Lũ I, ở bán viên dương có dàn trống có 5 ô, 4 ô có 4 người ngồi đánh trống và một ô riêng cho lá phướn trong khi ở bán viên âm chỉ có 4 ô.

Số 5 là số Li ứng với Kì Dương Vương.

Trường hợp này giống ở trống Hoàng Hạ, dàn trống ở bán viên dương có thêm con chim bay ở trên để có số 5 Li, còn bán viên âm không có chim (xem trống Hoàng Hạ) và ở trống Sông Đà, một dàn trống có thêm cây cột phướn cho có số 5 Li còn dàn trống bên kia không có (xem trống Sông Đà).

10 con hươu ứng với số 10, Khảm tầng 2.

Như thế ở vành tròn trục ở tâm ta có 5 Li-10 Khảm.

-Vành hay vòng thứ 2 gồm các số 1, 4, 2, 3.

Vành này là cõi đất thế gian trung thế trên Hà đồ ứng với vùng đất dương trên trống Ngọc Lũ I.

.Số 1 là số Chấn tầng 1 mang tính sinh tạo, tạo hóa. Đây chính là một con chim trĩ trên nóc nhà thờ phượng nọc mặt trời ở bán viên dương.

.Số 4 là số Cấn ứng với 4 người đánh trống ở bán viên dương. Bốn người này đều ở tư thế ngồi tức âm vì số 4 Cấn là số chẵn, âm.

.Số 2 là số Khảm ứng với hình hai con chim trĩ trên nóc nhà nọc, mặt trời.

.Số 3 là số Đoài vũ trụ khí gió ứng với 3 người trong nhà nọc, mặt trời.

-Vành hay vòng thứ 3 ngoài cùng trên Hà đồ ta có các số 6, 9, 7, 8.

.Số 6 là số Tốn ứng với nhóm 6 người nhẩy múa.

.Số 9 là số Chấn tầng 2, thế gian ứng.

Theo duy dương tức khuôn mặt Càn của trống này thì Chấn 9 ứng với 9 con chim đứng có một khuôn mặt Càn thế gian (chim có một khuôn mặt lửa dương là Càn và đứng là thế gian). Nếu lấy theo diện này ta có Chấn giao phối với Càn theo hôn phối thái âm với thái dương tức đại vũ trụ ngành nọc dương.

Theo khuôn mặt thái dương (II) ngành âm (O) tức Tốn OII của trống, có Đoài IIO Gió dương đại diện cho Tốn gió âm này thì 9 ứng với 9 con cò gió Đoài ở mỗi bán viên (vành 18 cò chia đôi).

.Số 7 là số Càn ứng với nhóm 7 người nhẩy múa.

.Số 8 là số Khôn ứng với nhóm 8 con chim nông bay.

Như thế ta thấy rõ các số trên Hà đồ thế gian có số trục 5-10 đều diễn tả bằng các hình người, thú, chim trên trống ngọc lũ I. Hiển nhiên trống Ngọc Lũ I có một khuôn mặt diễn tả Hà đồ thế gian.

Bây giờ ta chuyển qua truyền thuyết Việt :

-Vành ngoài cùng: cặp thứ nhất 7-8 với số 7 là Càn ứng với Đế Minh, đi với số 8 Khôn ứng với Vụ Tiên ta có giao phối vợ chồng Càn Khôn Đế Minh-Vụ Tiên ở cõi sinh tạo thế gian đội lốt Viêm Đế-Thần Nông ở cõi tạo hóa.

Cặp thứ hai là 6-9 với 6 là số Tốn tầng 1 tạo hóa ứng với Âu Cơ mang tính sinh tạo cõi trên và số 9 là số Chấn tầng 2 thế gian ứng với Lạc Long Quân. Ta có hôn phối vợ chồng Âu Cơ-Lạc Long Quân theo Tốn-Chấn ở cõi trời sinh tạo thế gian.

Vành thứ 2 ta có các số 1, 4, 2, 3.

Ta có cặp 1-4 với số 1 Chấn tầng 1 sinh tạo hôn phối vợ chồng số 4 Cấn Âu Cơ theo Chấn-Cấn (Biển-Núi) cõi đất thế gian.

Cặp 3-2 tương giao tương đồng bản thể Hùng Vương Đoài 3 khí gió thiếu âm với Long Nữ 2 Khảm nước thiếu âm.

Vành, vòng thứ 3 trong cùng là tâmTrục Thế Giới 5-10 ứng với hôn phối chống vợ 5 Li Kì Dương Vương với 10 Khảm Long Nữ. Ta có hôn phối tiểu vũ trụ, thiếu dương Li với thiếu âm Khảm.

Trống Ngọc Lũ I và Lạc Thư.

Hiển nhiên 9 con số từ 1 tới 9 cũng diễn tả được một thứ ma phương họ hàng với Lạc Thư. Ở trống trống Ngọc Lũ I thuộc nhóm trống lửa thái dương này có hai khuôn mặt chính là Càn 7 và Li 5. Như thế ta có hai loại ma phương chính là ma phương 7/21 có số trục là số 7 và tất cả các nhánh có tổng số là 21.

clip_image010

Ma phương 7/21.

và ma phương 5/15 có số trực là số 5. Ma phương thứ hai 5/15 có số trục là số 5 chính là Lạc Thư.

clip_image012

Ma phương 5/15 hay Lạc Thư.

Ta thấy ma phương 7/21 có số trục là số 7 Càn và tổng số các nhánh là 21 tức số Li tầng 3 (5, 13, 21) và ma phương 5/15 có số trục là 5 Li và tổng số các nhánh là số Càn 15 tầng 2 (7, 15).

Kiểm chứng lại ta thấy trống Ngọc Lũ I là trống nhánh nọc lửa Càn Li có mặt trời 14 nọc tia sáng Tốn. Đi theo chiều dương, tiến thêm một số là số 15 Càn tầng 2 ăn khớp với Lạc Thư ma phương 5/15. Đi theo chiều âm thụt xuống một số là số 13 Li tầng 2 (5, 13) ăn khớp với ma phương 7/21. Lạc Thư là một thứ ma phương phổ quát nhất, được coi là quan trọng hơn các ma phương khác vì số trục 5 Li có một khuôn mặt là trục thế giới, trục vũ trụ. Ta thấy ở đây ma phương Lạc Thư Li 5/15  quan trọng hơn ma phương Càn 7/21 ăn khớp với khuôn mặt Li thế gian của trống này mang tính chủ.

Kết Luận

Rõ ràng trống Lửa thái dương thế gian Ngọc Lũ I diễn tả một thứ Hà đồ và Hà đồ thế gian mang tính trội.

4 comments

 1. Cần cơ sở nào để minh chứng rằng “Kinh Dịch là di sản sáng tạo của Tổ tiên Việt Nam”?

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Cám ơn anh đã đặt câu hỏi.

   Nói chung về nguồn gốc Kinh Dịch tôi vẫn dè dặt chưa hề quyết đoán rằng Kinh Dịch là di sản sáng tạo của tổ tiên Việt Nam.
   Nguồn gốc nguyên thủy của Kinh Dịch do ai sáng tạo ra, tôi không quan tâm lắm.
   Điểm quan trọng mà tôi quan tâm là Việt Nam có Việt Dịch Riêng, dù tổ tiên lấy của ai sáng tạo rồi Việt hóa đi hay chính tổ tiên ta tạo ra cũng không quan trọng. Việt Dịch này khác với Dịch Hoa Hạ như tôi đã chứng minh qua Việt Dịch Đồng Đông Sơn, qua Việt Dịch Truyền Khẩu (Sử Miệng) như qua đồng dao, sử truyền thuyết… và Việt Dịch Sách. Ngày nay cả thế giới cũng như tôi đã chứng minh là trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn là của Bách Việt mà Việt Nam là tộc Việt còn hiện hữu như một quốc gia duy nhất vì thế Dịch Đồng Đông Sơn là Việt Dịch, của Bách Việt, của Việt Nam. Dịch đồng Đông Sơn hoàn toàn khác dịch Hoa Hạ. Dịch đồng Đông Sơn nguyên thủy hơn dịch Hoa Hạ vì diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que trong khi dịch Hoa Hạ là thứ dịch que chỉ diễn bằng hào dương hình que và hào âm hình que đứt đoạn có rất muộn về sau vào thời xã hội phụ quyền cực đoan. Vì thế chắc chắn dịch đồng Đông Sơn không lấy từ dịch Hoa Hạ. Dịch đồng Đông Sơn là một thứ dịch hoàn chỉnh và tinh vi còn ghi lại trên các trống đồng hiện nay có trên dưới 3.000 năm như thế tổ tiên ta đã có dịch hàng ngàn năm trước đó. Tổ tiên ta nếu không sáng tạo ra dịch thì cũng là bậc sư, bậc thầy uyên thâm về dịch. Tổ tiên ta phải coi dịch là cốt lõi văn hóa Việt, là bảo vật, là một thứ tinh hoa, một thứ thiêng liêng nên mới ghi khắc lại trên sử đồng Đông Sơn để thờ phượng và lưu lại cho con cháu… Việt Dịch Đồng Đông Sơn là một sử đồng bằng hình duy nhất của nhân loại, một bảo vật của Việt Nam và loài người… Mỗi trống đồng chính thống diễn tả một loại dịch hay một góc cạnh của Việt dịch, xin theo dõi.

   nguyễn xuân quang
   bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

 2. cám ơn bạn hồi âm, trống đồng Đông Sơn đang bi biến tấu ,đảo chiều ,ở khắp mọi nơi,,,
  hãy làm gì đó để bảo vệ

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Đồng ý với anh cần bảo vệ trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn. Đây là quốc bảo của Việt Nam và báu vật của thế giới. Rất buồn là các nhà làm văn hóa Việt Nam trong nước không chịu xin UNESCO thừa nhận trống đồng Đông Sơn là Di Sản Văn Hoá Thế Giới.

   Nguyễn Xuân Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: