Category Viết Tắt và Qui Ước

Chữ Viết Tắt và Qui Ước

  Những Chữ Viết Tắt và Qui Ước -Chữ trong hai  gạch nghiêng /…/ thanh, thinh, âm, âm vị chỉ  phát  âm theo tiếng Việt, hay tiếng Anh. -Dấu bằng (=)  có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Mẫu tự trong ngoặc đơn của một từ có nghĩa là […]