Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 1

TRỐNG ĐOÀI-CHẤN/ÂU-LẠC NGÀNH THÁI DƯƠNG/HỒNG VIỆT SÔNG ĐÀ (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌ MẶT TRỜI NỌC TIA SÁNG/NỌC VIỆT. NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG.    Nhóm Trống Thái Dương.  TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG ĐOÀI-CHẤN/ÂU-LẠC THÁI DƯƠNG/HỒNG VIỆT.  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Xin tóm lược: Trống nhóm thái dương diễn tả trọn vẹn tất […]