Category Trống Bách Việt N.Lũ I (7)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (7)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG  THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 7) Nguyễn Xuân Quang Ý NGHĨA NHỮNG HÌNH NHÀ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I. Nhà trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ […]