Category Trống Bách Việt N.Lũ I (5)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (5)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG  THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.   (phần 5) Nguyễn Xuân Quang  Xin nhắc lại là tôi đã chứng minh qua nhiều lãnh vực như sử sách (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử […]