Category Trống Bách Việt N.Lũ I (4)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (4).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI  BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 4) Nguyễn Xuân Quang  D. Những Người Đại biểu Của Nhánh Nọc Âm Mặt Trời Thái Dương: Nhóm 6 Người […]