Category Trống Bách Việt N.Lũ I (4)

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN. (4).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.       (phần 4) Nguyễn Xuân Quang  NHÓM 6 NGƯỜI NHẨY MÚA Ở BÁN VIÊN ÂM. Mấu Chốt Người ở bán viên âm ngành phụ Càn Tốn nhóm […]