Category Trống Bách Việt N.Lũ I (4)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (4).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG  THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 4) Nguyễn Xuân Quang  D. Những Người Đại biểu Của Nhánh Nọc Âm Mặt Trời Thái Dương: Nhóm 6 Người Nhẩy Múa ở Bán Viên […]