Category Trống Bách Việt N.Lũ I (22)

TRỒNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNGT BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (22).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 22) Nguyễn Xuân Quang   Thuyền Trên Các Trống Và Đồ Đồng Đông Sơn Khác   Thuyền Trên Trống Đồi Ro   Trống Đồi Ro […]