Category Trống Bách Việt N.Lũ I (22)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I: TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (22).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.    (phần 22) Nguyễn Xuân Quang BÀI ĐỌC THÊM (3).   Thuyền Trên Các Trống Và Đồ Đồng Đông Sơn Khác  Thuyền Trên […]