Category Trống Bách Việt N.Lũ I (21)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I: TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (21).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.     (phần 21) Nguyễn Xuân Quang BÀI ĐỌC THÊM (2).    Thuyền Trên Các Trống Và Đồ Đồng Đông Sơn Khác.   Thuyền Trên Trống Đồng Miếu Môn […]