Category Trống Bách Việt N.Lũ I (21)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (21).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 21) Nguyễn Xuân Quang   Thuyền Trên Các Trống Và Đồ Đồng Đông Sơn Khác.   Thuyền Trên Trống Đồng Miếu Môn I. Ở đây chỉ […]