Category Trống Bách Việt N.Lũ I (21)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (21).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG VIÊM ĐẾ. (TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG, NHÁNH NỌC VIỆT DƯƠNG THÁI DƯƠNG: TRỐNG NHÁNH HỒNG BỔ CẮT,  TRỐNG VIÊM ĐẾ  CỦA LIÊN TỘC VIÊM ĐẾ -THẦN NÔNG, HỒNG LẠC THẾ GIAN). […]