Category Trống Bách Việt N.Lũ I (20)

TRỒNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (20).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ. (phần 20) Nguyễn Xuân Quang    Thuyền Trên Các Trống Và Đồ Đồng Đông Sơn Khác. Bây giờ ta so sánh thuyền trên trống đồng […]