Category Trống Bách Việt N.Lũ I (20)

TRỒNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG/ HỒNG VIỆT NGỌC LŨ I (20).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG THẾ GIAN. Theo truyền thuyết và cổ sử Việt: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, HỒNG VIỆT, NƯỚC XÍCH QUỈ KÌ DƯƠNG VƯƠNG.     (phần 20) Nguyễn Xuân Quang * BÀI ĐỌC THÊM […]