Category Trống Bách Việt N.Lũ I (20)

TRỒNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (20).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGÀNH VIÊM VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 20) Nguyễn Xuân Quang    Thuyền Trên Các Trống Và Đồ Đồng Đông Sơn Khác. […]