Category Trống Bách Việt N.Lũ I (2)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC VIỆT DƯƠNG THÁI DƯƠNG, NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG. (phần 2) Nguyễn Xuân Quang  B. Cõi Giữa, Trung Thế. Xin nhắc lại trống Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Đời […]