Category Trống Bách Việt N.Lũ I (2)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.  

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.   (phần 2) Nguyễn Xuân Quang B. Cõi Giữa, Trung Thế. Xin nhắc lại trống Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, […]