Category Trống Bách Việt N.Lũ I (19)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (19).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 19) Nguyễn Xuân Quang Nhận Diện Chi Tiết Những Thuyền Trên Trống Ngọc Lũ I. Ta đã hiểu rõ về cấu trúc, các tài […]