Category Trống Bách Việt N.Lũ I (19)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I: TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (19).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.    (phần 19) Nguyễn Xuân Quang  NHẬN DIỆN NHỮNG THUYỀN TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I.  Mấu Chốt Chính: Như đã biết ta […]