Category Trống Bách Việt N.Lũ I (19)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (19).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGÀNH VIÊM VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 19) Nguyễn Xuân Quang Nhận Diện Chi Tiết Những Thuyền Trên Trống Ngọc Lũ I. […]