Category Trống Bách Việt N.Lũ I (17)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT (17).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 17) Nguyễn Xuân Quang Ý NGHĨA HÌNH NGƯỜI TRÊN THUYỀN TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I. Những người này ở trên thuyền, […]