Category Trống Bách Việt N.Lũ I (16)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (16).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 16) Nguyễn Xuân Quang  THUYỀN TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I Trên vai trống Ngọc Lũ I có 6 con thuyền biểu tượng. Hiển nhiên, […]