Category Trống Bách Việt N.Lũ I (15)

TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI NGỌC LŨ I (phần 15).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÁNH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI DƯƠNG. NHÓM TRÔNG THÁI DƯƠNG.  NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU ĐẠI TỘC CÀN THẾ GIAN NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG THẾ GIAN NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG, CHI NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG . Theo truyền thuyết và cổ sử Việt: NGỌC […]