Category Trống Bách Việt N.Lũ I (15)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (phần 15).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 15) Nguyễn Xuân Quang  2. VÙNG NƯỚC THẾ GIAN  Vùng nước là phần phình tang trống (trông như một vật đựng nước).  Vùng Nước […]