Category Trống Bách Việt N.Lũ I (13)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (13).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 13) Nguyễn Xuân Quang Ý NGHĨA VÀNH CHIM BAY VÀ CHIM ĐỨNG TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I.  MƯỜI TÁM CHIM BAY  […]